Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (IP DKRVO)

Národnímu památkovému ústavu je jako výzkumné organizaci poskytována jeho zřizovatelem Ministerstvem kultury institucionální podpora dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumných organizací MK (IP DKRVO).

Koordinátorem IP DKRVO je oddělení vědy a výzkumu.

Z institucionální podpory jsou financovány vědeckovýzkumné a badatelské činnosti NPÚ, systematické průzkumy a dokumentace sbírek NPÚ a realizace aplikovaných, publikačních a prezentačních výsledků prováděných výzkumů.

Počínaje rokem 1995 se NPÚ zapojil do řešení jednotlivých výzkumných a vývojových úkolů, financovaných z účelových a institucionálních prostředků poskytovaných Ministerstvem kultury České republiky. V tomto období řešil NPÚ i čtyři sedmileté institucionálně financované výzkumné záměry zahájené v roce 2005.

V letech 2012 až 2018 byla NPÚ poskytována IP DKRVO zřizovatelem podle § 9 zákona č. 130/2002 Sb. a § 14 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb. na řešení jednoročních výzkumných cílů.

Počínaje rokem 2018 je poskytnutí a výše IP DKRVO podmíněno podáním zřizovateli žádosti o hodnocení výzkumné organizace na základě vypracování koncepce vědeckovýzkumné činnosti.

První Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2019 až 2023 předložil NPÚ zřizovateli v roce 2018. Koncepce byla vyhodnocena Radou ministra kultury pro výzkum (RMKPV) jako „A – Vynikající“ a zřizovatel ji schválil k řešení.

V roce 2023 na výzvu zřizovatele požádal NPÚ o II. hodnocení a předložil Dlouhodobou koncepci rozvoje výzkumné organizace Národní památkový ústav na léta 2024 až 2028. Koncepce byla vyhodnocena Radou ministra kultury pro výzkum (RMKPV) jako „A – Vynikající“ a zřizovatelem schválena k řešení.